Административни услуги

Банкиране

 • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в обслужваща банка;
 • Получаване на банкови извлечения и внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата;

Организационни

 • Първоначална регистрация в Търговски регистър или Регистър Булстат при Агенцията по вписванията;
 • Подаване на Годишни финансови отчети в Търговски регистър при Агенция по вписванията
 • Публикуване на страницата на ОПТИМА ПРОТЕКСТ ООД на изготвени Годишни финансови отчети на търговци, които не са задължени да ги публикуват в Търговски регистър при Агенция по вписванията
 • Организиране на счетоводна отчетност в офис на клиента и посещения на място
 • Получаване и представяне на документи от офиса на клиента

Информационни

 • Изготвяне на допълнителни справки и отчети
 • Подаване и получаване на удостоверения за наличие или липса на задължения към НАП;
 • Подаване и получаване на удостоверение за актуално състояние на компанията на клиента в Търговски регистър при Агенцията по вписванията

Други

 • Посредничество при избор на служба по трудова медицина
 • Изготвяне и консултации при изготвяне на проекти на договори
 • Подготовка на документи за лизинг или кредит;